Jak založit KPZ

Především je důležité se nebát. Z počátku může založení skupiny vypadat jako nesnadný úkol, nicméně při zakládání velmi brzo zjistíte, že ve skutečnosti je partnerství pro obě strany velmi výhodné a všechny strany mají zájem zasloužit se o to, aby se rozvíjelo a udrželo.

Mnoho členů bude mít také zájem s chodem systému pomoci. Můžete založit i „firemní“ skupinu KPZ, kdy jsou členy pracovníci konkrétní firmy či organizace, čímž se zároveň usnadní hledání podílníků. Jakákoliv místní potravinová iniciativa musí do začátku obsahovat čtyři základní součásti:

 • Skupinu zakladatelů, která bude schopna najít a získat podílníky KPZ. 
 • Informované spotřebitele potravin.
 • Schopného zemědělce, který je ochoten do systému vstoupit.
 • Dostupnou zemědělskou půdu.

Pro budoucí fungování systému a vzájemných vztahů je důležité si hned z počátku ujasnit, na jaké bázi bude skupina fungovat – zda půjde o neformální, či formální svazek. Z toho pak plyne i míra rozhodování – které pravomoci bude zemědělec ochoten předat na podílníky, a tedy jak velký vliv budou mít podílníci na chod hospodářství. V neposlední řadě závisí také na určení míry vzájemného závazku.

Jako u KPZ si založíme?

Typ KPZ   Popis Rozhodování Míra závazku
Odběratelská KPZ Partnerství vzniká mezi hospodářem a každým z odběratelů jednotlivě. Odběratelé si poté zvolí koordinátora a společně řeší další záležitosti na základě vlastních stanovených pravidel. Zemědělec je zemědělským podnikatelem a dodává své produkty neformální skupině podílníků, která má omezené možnosti ovlivňovat fungování hospodářství. Sdílení části úrody – pokud se jedná o zemědělcem vlastněný statek, podílníci obvykle riskují, nebo naopak získávají jen tolik, kolik činí jejich dohodnutý podíl na úrodě.
Komunitní hospodářství Je komplikovanější při založení, ale může usnadnit možné následné řešení sporů. V současné době občanský zákoník dává pro založení takovýchto iniciativ řadu možností, od sociálního družstva až po ústav nebo spolek. Podílníci provozují hospodářství sami a zaměstnávají zemědělce, který pro ně produkuje potraviny. Veškerá odpovědnost leží na podílnících. Zemědělec  zaměstnancem, který má možnost ovlivnit fungování statku jako každý jiný člen. Plné sdílení rizik a výnosů – statek provozuje komunita podílníků, tedy pokud je veškerá úroda ztracena, nedostane komunita nic, naopak v případě nadúrody se vše rozdělí mezi podílníky.

Jak začít?

Ustavující schůzka KPZ - KomPOtPřednáška/seminář Chcete-li do systému nalákat spotřebitele, jedním z nejlepších způsobů je uspořádat seminář nebo přednášku o KPZ a pozvat hosta, který má se zakládáním takového systému zkušenosti (případně může také povyprávět, jak tyto systémy fungují v zahraničí), pokud chcete pozvat některého z našich poradců kontaktujte nás. Není to však nezbytné – stačí třeba jen uspořádat veřejné setkání se zemědělci. Přednáška či veřejné setkání může být základem první plánovací schůzky. Měla by stručně popisovat, co vůbec KPZ je, jaké jsou jeho výhody a nevýhody, co může člen od KPZ očekávat či získat a jak se může zapojit.

Absolvujete-li první schůzku se zemědělci a domluvíte-li s nimi podobu systému, je dobré vytvořit jednoduchý infolist, kterým můžete nalákat a oslovit další zájemce. V něm budou  obsaženy stručné informace o KPZ, o ceně, velikosti podílu, druzích zeleniny a odběrném místě. Příklad základních bodů infolistu:

 • Informace o producentovi (pokud jej ještě nemáte, tak o záměru založit KPZ).
 • Informace o možných dodávaných produktech (zelenina, ovoce, masné, mléčné výrobky).
 • Termíny odběrů a jejich četnost (např. dodávka probíhá jednou týdně, začátek v červnu, konec v prosinci, celkem cca 25 dodávek za rok).
 • Cena a míra závazku (např. cena podílu činí 5 700 Kč a předplácí se na 6 měsíců dopředu).

Plánovací schůzky Velmi důležitá a nezbytná součást. V komunitou podporovaném zemědělství je hlavním prvkem komunita, která systém společně plánuje. Na plánovacích setkáních se hledá konsenzus ohledně formy a fungování systému. Před začátkem sezóny může být schůzek i více. Zemědělci by měli sdělit své možnosti a potřeby a členové by měli mít možnost na ně reagovat a sdělit potřeby své.

Propagační materiály Pokud začínáte a mnoho potenciálních členů nemáte, vyplatí se vám šíření jednoduchých letáků či infolistů s popisem  záměru založit KPZ a klidně i konkrétní nabídkou. Ideální je letáčky shrnující váš záměr zanechat nebo vyvěsit na nástěnce na místech zmíněných níže. Pokud je to pro vás složitý úkol a nenajde se dobrovolník, který by pro vás leták vytvořil, stačí text obyčejně rozesílat emailem, například i s fotkami z konkrétní farmy nebo odkazem na webové stránky zemědělců, mají-li je.

Jak najít podílníky?

Jak najdeme lidi, kteří by stáli o členství v KPZ, a jak jejich členství dlouhodobě udržovat? Naše představa o fungování systému určuje, kolik lidí potřebujeme získat. Může to být třeba jen 10–15 lidí, u zelinářských hospodářství se však obvykle jedná o 50–100 lidí. Ale může to být i mnohem více, uvažujete-li o nákupu společného statku (až kolem 250–300 lidí).

Máte-li ujasněnou představu o počtu lidí, dalším úkolem je pochopit motivace podílníků pro vstup do takovéhoto systému. Ze zkušenosti u nás i v zahraničí vyplývá, že nejčastějšími důvody, proč se lidé o systémy KPZ zajímají, jsou:

 • hledají zdroj čerstvých místních potravin a také biopotravin a chtějí podpořit místní zemědělce, kteří produkují kvalitní potraviny,
 • chtějí být součástí nějakého skutečného společenství, setkávat se s lidmi nad společným důležitým jednotícím tématem, kterým jídlo bezesporu je,
 • chtějí znát lidi produkující jídlo, které jí, a chtějí vědět, jak a kde jsou potraviny produkovány, případně se na jejich vzniku podílet,
 • v poslední době je vzrůstající motivací potravinová bezpečnost – snaha lidí zajistit si zdroj potravin, který bude co nejméně závislý na globálních tržních mechanismech a drahé ropě –, případně i snaha, aby svým nákupem podpořili zemědělství, které se snaží o snížení závislosti na fosilních palivech, emisí skleníkových plynů a plýtvání světových zásob energie.

Tyto či podobné důvody můžete využít i pro propagaci systému a lákání členů.

Kde hledat?

Členové skupin KPZ nebudou všichni stejní, ale velmi pravděpodobně budou mít podobné motivace, proč KPZ vyzkoušet – to
bude ovlivňovat místa, kde budete hledat. Nejefektivnější cestou pro získávání členů je šeptanda a osobní doporučení, které přivádí dlouhodobě stabilní členy.

Nicméně tato cesta funguje především u zavedených systémů, jejichž spokojení členové budou šířit dobré jméno iniciativy a lákat tak další. Zpočátku tedy budete muset využít dalších způsobů. Nejlepší je začít hledat v okruhu svých známých, příbuzných a kolegů. Vyplatí se však hledat členy i mimo tento okruh, například kontaktovat již fungující zájmové skupiny či organizace. Mezi místy, na která je dobré se zaměřit, mohou patřit:

 • farmářské trhy, mateřská centra,
 • bioobchody a obchody se zdravou výživou,
 • místní environmentální nevládní organizace a střediska ekologické výchovy (Paleta, SEVER , Tereza, Ekologický institut Veronica, Hnutí Duha a mnoho dalších),
 • místní biokluby a potravinové banky,
 • komunitní zahrady, které často fungují na podobných principech jako KPZ, ale bývají zaměřené spíš na samotné pěstování než produkci potravin,
 • politické iniciativy (např. Strana zelených, Alternativa zdola apod.),
 • církevní spolky,
 • místní noviny a časopisy – řada lokálních médií shání zajímavá témata a KPZ se svým přesahem může redakce zaujmout, řada z těchto médií je navíc distribuována zdarma všem obyvatelům určité oblasti. Dá se oslovit také obecní/ radniční zpravodaj.

Nechejte si poradit

Pokud byste chtěli založit KPZku ve městě, hledáte členy pro podporu svého hospodářství či vás zajímá cokoliv dalšího neváhejte nás kontaktovat!

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode